• Hastalıkların önlenmesi için stratejilerin geliştirilmesi
 • Nadir hastalıkların prevalansı, epidemiyolojisi ve taranması konularında multidisipliner araştırmaların koordinasyonu ve yürütülmesi
 • Hastalık yükünün belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi
 • Ulusal kayıt sistemi oluşturulmasına katkı sağlanması
 • Nadir hastalıklar açısından coğrafi haritanın çıkarılması
 • Ulusal kayıt sisteminin kurulmasında yardımcı olacak projeler sunulması
 • Doğum öncesi ve yenidoğan taramaları için stratejiler geliştirilmesi ve önerilerde bulunulması
 • Ulusal klinik programlara katılım sağlanması/artırılması
 • Ruhsatlı araştırma ve uygulama tanı ve tedavi merkezlerinin kurulması ve desteklenmesinin sağlanması
 • Genetik danışmalığın yaygınlaştırılıp ulaşılır hale getirilmesi, genetik danışmanlık birimi kurulması
 • Erken tanı ve tedavi imkanlarının sunulması
 • Tanı ve takipte kullanılabilecek kit, yöntem vb geliştirilmesi
 • Tanı algoritmalarının oluşturulması
 • Biyobanka oluşturulması
 • Tedavi modellerinin tanımlanması
 • Tedavi kılavuzlarının hazırlanması
 • Bilimsel verilerin nadir hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanımı konusunda hizmet ve danışmanlık sağlanması
 • Mevcut hasta hizmetleri, araştırmaları, eğitimi ve paydaşlarının koordinasyon içinde çalışmaları ile yakın komşu ülkelerdeki hastalar için tanı ve tedavi hizmetinin oluşturulması
 • Bilimsel verilerin kullanılabilmesine yönelik olarak Bakanlıklar ve fonlayıcı kuruluşlara danışmanlık verilerek bilim politikalarını geliştirmede destek sağlanması
 • Kamu düzeyinde nadir hastalıkların tanı ve tedavisi hakkında farkındalık yaratarak bilgilerin yararlı bir şekilde kullanılması ve doğru arz talebin yaratılması
 • Nadir hastalıkların teşhisi ve tedavi süreci hakkında periyodik raporların değerlendirilmesi ve görüş bildirilmesi
 • Tedavi çalışmaları yaparken hukuk fakültesi ile de çalışmalar yaparak hem hastayı hem de hekimi koruyabilmek için kural algoritmaları hazırlanması
 • İyi hekimlik uygulamalarının biliniriliğini ve uygulanabilirliğini artırılması
 • Yetim ilaçların ülkemizde üretilmesi için gerekli fiziksel altyapı ve mevzuat altyapısı oluşturulması
 • Yeni tedaviler için faz çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 • Yetim ilaçların fiyatlandırma ve iskonto oranlarında esneklik sağlanarak geri ödeme sistemine dâhil edilmelerinin sağlanması
 • İleri Tıbbi Tedavi Ürünleri ile tedavi edilebilecek nadir hastalıklar için üçüncü basamak sağlık kurumlarında tanı/tarama testlerinin geri ödeme kapsamında paket dışında tanımlanmasının sağlanması
 • Gen tedavileri, kök hücre tedavileri gibi tedavilerin uygun hastalarda uygulanması
 • Eğitim alanında; bilim insanı ve konusunda uzmanlaşmış sağlık personeli yetiştirilmesi, doktora ve yüksek lisans programlarının oluşturulması, sertifikasyon programları, eğitim seminerleri, atölye çalışmalarının ve bilimsel aktivitelerin gerçekleştirilmesi
 • Toplumu bilinçlendirici, farkındalığı artırıcı basın yayın aracılığıyla yazılar paylaşmak ve aktiviteler oluşturulması